Za obsah týchto stránok zodpovedá:

Martina Zwingerová

Jégého 17                           

82108 Bratislava                

IČO: 50725653

DIČ: 1079324730

Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava,  Živnostenský register č. 110-254651

Materiály, ktoré sa nachádzajú na týchto stránkach, nesmiete žiadnym spôsobom upravovať, reprodukovať alebo ďalej šíriť prostredníctvom internetu.
Nedochádza k prebratiu zodpovednosti za žiadne priame alebo nepriame škody spôsobené poskytnutím, respektíve neposkytnutím informácií a služieb na týchto stránkach, a nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah internetových stránok tretích strán, na ktoré existujú prepojenia z týchto internetových stránok.