SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážená dotknutá osoba,

Prevádzkovateľ je:
Prevádzkovateľ : Martina Zwingerová
so sídlom: Jégého 220/17, 821 08 Bratislava
IČO: 50725653
Zapísaný v Živnostenskom registri Okresného úradu Bratislava, Živnostenský register č. 110-254651
Všetky osobné údaje, ktoré poskytnete prevádzkovateľovi, budú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov („Zákon“) a Nariadením EP a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane osobných údajov („GDPR“).

Súhlas pre účely ďalšieho kontaktovania za účelom spracovania Vašej požiadavky.

Ako prevádzkovateľ máme záujem spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu Vami vyplneného kontaktného formulára:

meno, priezvisko, e-mailová adresa, údaje o živnosti za účelom ďalšieho kontaktovania za účelom spracovania Vašej požiadavky.

Ak súhlasíte, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje na tento účel, poskytnite nám prosím Váš súhlas.

Váš výslovný dobrovoľný súhlas bez výhrad nám poskytnete zaškrtnutím uvedeného políčka.

Súhlas nám poskytujete na dobu dvoch rokov. Po uplynutí uvedeného obdobia Vaše osobné údaje zlikvidujeme v súlade s platným právom. Svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa 1 alebo aj ktoréhokoľvek z vyššie uvedených spoločných prevádzkovateľov alebo emailom na m.zwinger@gmail.com. Odvolanie súhlasu je účinné dňom doručenia.

Ďalšie informácie týkajúce sa ochrany Vašich osobných údajov ako aj Vaše práva ako dotknutej osoby nájdete tu.